OCHRANA SOUKROMÍ NA webech Tomorrow systems. s.r.o.

1.
Úvodní ustanovení

1.1.
Tyto podmínky Ochrany soukromí uživatelů na webů TS weby Tomorrow systems. s.r.o. (dále jen „OP
Soukromí“) upravují pravidla nakládání s osobními údaji, kontaktními a e-mailovými
adresami Uživatelů a Obchodníků ze strany Provozovatele a pravidla, za jakých
Provozovatel používá cookies.

1.2.
Tyto OP Soukromí jsou součástí Zvláštních podmínek užívání webů TS ve smyslu čl. 1.2.2.
Podmínek užívání nákupní galerie webů Tomorrow systems. s.r.o. (dále jen „Podmínky“), které se na vztah
mezi Obchodníkem a Provozovatelem vztahují v rozsahu, v jakém tyto OP Soukromí
nestanoví jinak. Na tyto OP Soukromí se vztahuje výklad pojmů dle čl. 1.3. Podmínek,
není-li v těchto OP Soukromí označen odlišný pojem a definován jeho výklad.

1.3.
Tyto Podmínky představují úplnou úpravu ochrany soukromí Uživatelů a Obchodníků na
webech Tomorrow systems. s.r.o. a doplňují smluvní úpravu představovanou jednotlivými Zvláštními
podmínkami.

2.
Ochrana osobních údajů

2.1.

Provozovatel je oprávněn od Uživatelů a Obchodníků (dále také „subjekt osobních údajů“)
požadovat některé osobní údaje za účelem vedení jejich evidence, vedení jejich
uživatelských profilů a plnění sjednaných povinností Provozovatelem. Předání těchto
osobních údajů není povinné, bez něj však nemusí být možné poskytnutí služby subjektu
osobních údajů, který je Provozovateli odmítne předat.

2.2.
Za osobní údaj se ve smyslu § 4 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,
považuje jakýkoli údaj, který je způsobilý přímo či nepřímo identifikovat konkrétní
fyzickou osobu, zejména jméno, příjmení, ve spojení s datem narození adresou bydliště
nebo telefonním číslem. Za osobní údaj se ve většině případů nepovažuje e-mailová adresa
(zejména je-li zřízena na freemailovém serveru).

2.3.
Tento článek 2. se netýká Obchodníků – právnických osob. Provozovatel dále nezpracovává
žádné citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) zák. o ochraně osobních údajů.

2.4.

Nakládání s osobními údaji Uživatele

2.4.1.

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatelů:

• zadané v rámci Objednávky za účelem vyřízení Objednávky, jejich předání
Obchodníkovi za účelem uzavření Kupní smlouvy a za účelem registrace Uživatele;
• zadané v souvislosti s uplatněním práv z reklamace;
• zadané v souvislosti s uveřejněním recenze.

2.4.2.

Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány výhradně v následujícím rozsahu a po
následující dobu:
• údaje, uvedené v rámci Objednávky v zadaném rozsahu (jméno, příjmení, adresa,
doručovací adresa, IČ, e-mailová adresa, telefonní číslo), po dobu trvání existence
uživatelského účtu daného Uživatele vytvořeného ve smyslu čl. 2.1. Podmínek,
nebo do doby vyřízení všech Objednávek Uživatele, podle toho, která z těchto
událostí trvá déle; • údaje, uvedené v rámci uplatnění práv z Garance v rozsahu, požadovaném
Provozovatelem k úspěšnému uplatnění požadavků z Garance ve smyslu čl.7.
Podmínek, po dobu konečného vyřízení požadavku Uživatele;
• údaje, uvedené Uživateli v rámci recenzí zboží nebo jednotlivých Obchodníků
v rozsahu, zadaném těmito Uživateli v rámci recenze, po dobu existence recenze
na webů TS.

2.5.

Nakládání s osobními údaji Obchodníka

2.5.1.

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Obchodníka – fyzické osoby
v rozsahu, v jakém je Obchodník zadal při registraci na Portál. Není-li stanoveno jinak,
požaduje Provozovatel k provedení registrace alespoň následující údaje Obchodníka:
• jméno a příjmení, případně i obchodní název, pokud jej Obchodník používá;
• místo podnikání; • IČ; • DIČ; • e-mailovou adresu • telefonní číslo

2.5.2.

Osobní údaje Obchodníka jsou zpracovávány za účelem plnění povinností
Provozovatele, za účelem vedení databáze Obchodníků, a evidence plnění povinností
Obchodníka dle Podmínek užívání webu a souvisejících dokumentů. Obchodník
souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů na webů TS, pokud tyto údaje tvoří
součást informací zveřejňovaných na webů TS v rámci jednotlivých Nabídek nebo v rámci
profilu Obchodníka.

2.5.3.

Provozovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje Obchodníka po dobu trvání registrace
Obchodníka na webů TS, a po dobu trvání nesplněných závazků Obchodníka vůči
Provozovateli nebo Uživatelům. Osobní údaje Obchodníka, zobrazené v rámci recenzí,
je Provozovatel oprávněn zpracovávat po dobu existence dané recenze na webů TS.

2.6.

Společná ustanovení ke zpracování osobních údajů

2.6.1.

Provozovatel není správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb.

2.6.2.

Provozovatel zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně
používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení (zejména
omezení vstupu do prostor, v němž se nachází nosiče s osobními údaji, nastavení
přístupových zpráv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antiviru, SSL
protokol).

2.6.3.

Uživatel je oprávněn kdykoli Provozovatele prostřednictvím e-mailu, odeslaného z
adresy, kterou použil při odeslání Objednávky, anebo Obchodník je oprávněn
prostřednictvím e-mailu, zadaného při registraci, požádat Provozovatele o informace o
účelu zpracovávání jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích
osobních údajů. Za poskytnutí těchto informací je Provozovatel oprávněn požadovat
náhradu odůvodněně vynaložených výdajů.

2.6.4.

V případě důvodného podezření na straně Uživatele nebo Obchodníka z toho, že
Provozovatel zpracovává jejich osobní údaje v rozporu s těmito Podmínkami nebo se
zákonem, zejména jsou-li zpracovávány nepřesně nebo v rozporu se sjednaným účelem
a rozsahem, jsou oprávněni Provozovatele požádat o vysvětlení, a o odstranění
protiprávního stavu ve smyslu § 21 zák. o ochraně osobních údajů, zejména o provedení
opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.

2.6.5.

Provozovatel předává třetím osobám osobní údaje Uživatelů pouze v rámci předávání
Objednávky Uživatele Obchodníkovi. Ve vztahu k takto předaným osobním údajům
Uživatelů je Obchodník správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zák. o ochraně
osobních údajů. V ostatních případech není Obchodník oprávněn předávat osobní údaje
Uživatelů třetím osobám, s výjimkou případů, kdy mu tak ukládá právní předpis.

3.

Zasílání obchodních sdělení

3.1.

Provozovatel shromažďuje a spravuje e-mailové adresy Uživatelů a Obchodníků, získané
v souvislosti s odesláním Nabídky Uživatelem, anebo v souvislosti s registrací Obchodníka a
vedením jeho profilu. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu
považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s poskytnutím služby
Provozovatele ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách
informační společnosti. Uživatel i Obchodník berou na vědomí, že na tyto e-mailové adresy
je Provozovatel oprávněn za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní
sdělení, týkající se jeho vlastních služeb, zejména je Provozovatel oprávněn zasílat
Uživatelů newslettery s nabídkou zboží vybraných produktů.

3.2.

Nad rámec zasílání obchodních sdělení dle výše uvedeného odstavce berou Uživatelé na
vědomí, že Obchodníci mohou obdržet další údaje.

3.3.

Provozovatel je povinen poskytnout Uživateli i Obchodníkovi možnost odmítnout další
zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, a to při první registraci na
Portál nebo odeslání první Objednávky, a následně v každém obchodním sdělení.
Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro Uživatele i Obchodníky zcela zdarma, s výjimkou
nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

4.

IP adresy a cookies

4.1.

Provozovatel je oprávněn sledovat a uchovávat IP adresy Uživatelů, a to výhradně za
účelem evidence přístupu ke stránkám webů TS. IP adresy nejsou předávány třetím osobám,
a k jejich zabezpečení používá Provozovatel opatření dle čl. 2.6.2. Na informace o užití IP
adres Provozovatelem se vztahují práva Uživatele dle čl. 2.6.3.

4.2.

Provozovatel používá cookies k účelům usnadnění užívání stránek webů TS Uživatelům,
přihlašování ke stránkám webů TS, a k vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními
Uživateli. Platnost cookies je jeden rok od jejich přijetí Uživatelem, po uplynutí této doby
je Uživatel požádán o opětovné potvrzení přijetí cookies. Uživatel je oprávněn přijetí
cookies odmítnout, bere však na vědomí, že odmítnutí přijetí cookies může znamenat
snížení komfortu užívání stránek webů TS.

5.

Závěrečná ustanovení

5.1.

Pravidla provádění jednostranných změn těchto OP Soukromí ze strany Provozovatele
stanoví  Obchodní podmínky

5.2.

Toto znění OP Soukromí je účinné od 1.1.2014.

5.3.

Tyto OP Soukromí jsou Uživatelům i Obchodníkům poskytnuty v textové podobě ve smyslu §
1819 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Uživatelé i Obchodníci jsou oprávněni
si pořizovat jejich kopie pro vlastní potřebu, formou zkopírování textu, stažení pdf ze
stránek webů TS nebo pořízení printscreenů.